ارزیابی صفات کمّی و کیفی 18‌کلون سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

معرفی ارقام جدید سیب‌زمینی با عملکرد بالا، زودرس و با کیفیت مطلوب نقش مهمی در امنیت‌غذایی، کاهش نوسانات قیمت و هزینه‌های انبارداری و دسترسی به محصول‌تازه در تمام فصول سال دارد. در این تحقیق، 18‌کلون سیب‌زمینی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جلگه‌رخ استان خراسان‌رضوی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه‌تکرار با سه‌رقم شاهد اگریا، مارفونا و لیدی‌رزتا، در سال‌زراعی 91-1390 از نظر صفات کمّی و کیفی مقایسه‌گردید. نتایج نشان‌داد که بین ارقام و کلون‌ها‌ی مورد‌مطالعه اختلاف معنی‌داری از نظر عملکرد کل، عملکرد قابل‌فروش، درصد ماده خشک، متوسط تعداد و وزن غده در بوته و متوسط وزن تک‌غده وجود داشت. کلون 16-397007 و رقم مارفونا بیش‌ترین وزن غده در بوته و کلون9-397097 دارای کم‌ترین وزن غده در هر بوته بودند. کلون 69‌داخلی و 10-397045 به‌ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین تعداد غده در بوته را دارا بودند. در بین کلون‌ها‌ی مورد‌بررسی، بیش‌ترین درصد ماده خشک مربوط به کلون 69‌داخلی بود، که برای تولید چیپس مناسب می‌باشد. به‌طور کلی نتایج نشان‌داد که کلون 16-397007 از نظر وزن غده در بوته و عملکرد کل نسبت به‌سایر کلون‌ها برتری داشت.

کلیدواژه‌ها


1- Arshi, Y. 2000. Genetic improvement of vegetable crops. Publications University Jihad Mashhad. 725p. (In Persian).
2- Behjati, S., Choukan, R., Hassanabadi, H., and Delkhosh, B. 2013. The evaluation of yield and effective characteristics on yield of promising potato clones. Annals of Biological Research 4(7): 81-84.
3- Beukema, H. P., and Vander Zaag, D. E. 1990. Introduction to potato production, Pudoc, the Netherlands. ISBN. 90-220-0963-7.
4- CIP. 2007. Procedures for standard evaluation trials of advanced potato clones. www.cipotato.org. Press run: 500.
5- Corrignan, G., and Valengin, B. 2001. French catalog of potato varieties.
6- FAOSTAT. 2012. Home page on internet. Avilablr on the: WWW.http//. faostad.FAO.org/
7- Hassanabadi, H. 2007. Evaluation of adaptation and yield comparison of potato promissing clones in spring cultivation. Final Report of Project. Seed and Plant Improvement Institute. (In Persian with English Abstract).
8- Hassanabadi, H. 2008. Breeding and improve processes of potato in Iran. Potato, Future Food Congress. Payam Noor University, Sarvelayat Branch, Neishaboor (In Persian with English Abstract).
9- Hassanabadi, H. 2009. Evaluation of adaptation and yield comparison of potato promissing clones in spring cultivation. Final Report of Project. Seed and Plant Improvement Institute (In Persian with English Abstract).
10- Hassanpanah, D. 2010. Evaluation of cooking quality characteristics of promissing clones 397009-3, 397082-2 and 396156-6 versus Agria, Marfona and Savalan. Final Report of Project. Seed and Plant Improvement Institute (In Persian with English Abstract).
11- Hassanpanah, D., and Hassanabadi, H. 2011. Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of promising potato clones in Ardabil region, Iran. Modern Science of Sustainable Agriculture Journal 7(1): 37-48. (In Persian with English Abstract).
12- Hassanpanah, D., and Hassanabadi, H. 2011. Evaluation of quantitative, qualitative and tuber yield stability of 18 promising potato clones in Ardabil region. Journal of Crop Ecophysiology 6(2): 219-234. (In Persian with English Abstract).
13- Hassanpanah, D., Shahriari, R., and Khorshidi, M. B. 2006. Evaluation of qualitative characteristics of potato cultivars suitable for processing. Acta Horticulturae 699(1): 213-218.
14- Haverkort, A. J., Van Loon, C. D., Van Eijck, P., Scheer, F. P., Schijvens, E. P. H. M., Uitslag, H., Baarveld, H. R., Campobello, E. W. A., Liefrink, S. R., and Peeten, H. M. G. 2002. On the road to potato provessing. NIVAA, The Netherlands Consultative Potato Institute.
15- Liu, Q., Tarn, R., Lynch, D., and Skjodt, N. M. 2007. Physicochemical properties of dry matter and starch from potatoes grown in Canada. Food Chemistry 105: 897-907.
16- Love, S., Stark, J., and King, B. 2003. Irrigation tips for new varieties. Idaho Potato Conference.
17- Mousapour Gorji, A. 2008. Evaluation of qualitative and quantitative characters of advanced potato cultivars in spring culture. Final Report of Project. Seed and Plant Improvement Institute (In Persian with English Abstract).
18- Mousapour Gorji, A. 2008. Investigation of quantitative and qualitative characteristics of new potato cultivars in winter culture. Final Report of Project. Seed and Plant Improvement Institute (In Persian with English Abstract).
19- Nielsen, S.I., Bang, H., Kotkas, K., Kristensen, K., and Palouhta, J. P. 2002. Stability of potato meristem clones. Nordic Council of Ministers. Copenhagen, 40.
20- Rosenberg, V., Särekanno, M., Kotkas, K., and Ojarand, A. 2007. Variation of agronomic traits of potato somaclones produced by meristem culture. South African Journal of Plant and Soil 24(2): 95-99.
21- Salazar, L. F. 1996. Potato viruses and their control.
22- Strange, P. C., and Blackmore, K. W. 1989. Comparison of 10 clones of the potato cultivar, Kennebec. Australian Journal of Experimental Agriculture 29(4): 597 – 600.
23- Talburt, W.F. 1987. Potato processing. USA, AVI Pub. Co. 19-37.