بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به‌منظور تعیین و مقایسه کارایی مصرف نور سه گونه گیاه دارویی سیاهدانه، همیشه‌بهار و گاوزبان اروپایی در کشت مخلوط جایگزینی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل نسبت‌های 50:50 سیاهدانه با گاوزبان (N:B)، سیاهدانه با همیشه‌بهار (N:C)، گاوزبان اروپایی با همیشه‌بهار (B:C)، کشت سه‌گانه با نسبت یک‌سوم از هر گونه (N:C:B) و کشت خالص آن‌ها با تراکم کامل بود. نتایج آزمایش نشان‌دهنده افزایش کارایی مصرف نور هر سه گونه در تیمارهای کشت مخلوط نسبت به تک‌کشتی بود که می‌تواند بدلیل مزیت کشت مخلوط در کاهش رقابت درون‌گونه‌ای و بهره‌وری بیشتر منابع در دسترس به‌خصوص تابش باشد. بالاترین کارایی مصرف نور برای سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) به‌ترتیب با افزایش 2/7، 09/9 و 37/4 درصدی نسبت به تک کشتی آن‌ها، 34/1، 08/1 و 34/1 گرم بر مگاژول مربوط تیمار کشت مخلوط سه‌گانه بود. میزان کل جذب تابش فعال فتوسنتزی هرکدام از گونه‌ها و همچنین مجموع جذب در تیمار N:C:B کمتر از تابش جذب شده هر یک از گونه‌ها در تیمارهای N:B و C:B و نیز مجموع جذب این تیمارها بود ولی از میزان جذب N:C بیشتر بود که این امر احتمالاً به‌دلیل تراکم نسبتاً مناسب گاوزبان اروپایی در تیمار کشت خالص این گیاه و همچنین تراکم کم هر سه گونه در تیمار N:C:B (یک‌سوم نسبت به کشت خالص) جستجو کرد که با ایجاد مجموع شاخص برگ کمتر، تابش کمتری را دریافت و جذب نموده است. بنابراین، باتوجه به افزایش کارایی مصرف نور به‌نظر می رسد که بهره گیری از کشت مخلوط برای بهبود تولید گیاهان دارویی سیاهدانه، همیشه‌بهار و گاوزبان اروپایی می‌تواند از لحاظ اکولوژیکی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Ahmadi, A., Dabbagh Mohammadi Nasab, A., Zahtab Salmasi, S., Amini, R.A., Jan Mohammadi, H., and Nami, F. 2011. Study of light condition in monoculture and intercropping of barley and vetch and its relation to forage yield. Sustainable Agriculture and Production Science 20 (2): 53-65. (in Persian with English abstract).
2. Alimadadi, A., Jahansooz, M.R.M., Tavakkol Afshari, R., and Rostamza, M. 2006. Evaluation of radiation use effeciency, light extinction coefficient and light delivery in different cultivars of blackeyed pea, mung bean and bean in secound cultivation. Agronomy Journal 71: 67-75. (in Persian with English abstract).
3. Alizadeh, Y., Koocheki, A., and Nassiri Mahallati, M. 2010. Study of absorbtion and radiation use efficiency in inter cropping of bean (Phaseolus vulgaris L.) and basil (Ocimum basilicum L.). Journal of Agroecology 2(1): 94-104. (in Persian with English abstract).
4. Ameri, A.A., Rabbani Nasab, H., Jalilvand, M.R., and Imani, M. 2012. The survey on phenological stages, the effect of nitrogen fertilizer levels and plant density and stage of flower harvest on flower production, active ingredients of marigold (Calendula officinalis). Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 4: 57-66. (in Persian with English abstract).
5. Ameri, A., and Nassiri Mahallati, M. 2008. The effects of different nitrogen levels and plant density in medicinal plant of marigold (Calendula officinalis L.). Journal of Agronomy 81: 133-144. (in Persian).
6. Awal, M.A., Koshi, H., and Ikeda, T. 2006. Radiation interception and use by maize/peanut intercrop canopy. Agricultural and Forest Meteorology 139: 74-83.
7. Banik, P., Midya, A., Sarkar, B.K., and Ghose S.S. 2006. Wheat and chickpea intercropping systems in an additive series experiment: Advantages and weed smothering. European Journal of Agronomy 24: 325-332.
8. Black, C.R., and Ong, C.K. 2000. Utilisation of light and water in tropical agriculture. Agricultural and Forest Meteorology 104: 25-47.
9. Brooker, R.W., Bennet, A.E., Cong, W.F., Danniell, T.J., George, T.S., Hallett, P.D., Hawes, C., Iannetta, P.P.M., Jones, H.G., Karley, A.J., Li, L., McKenzie, B.M., Pakeman, R.J., Paterson, E., Schob, C., Shen, J., Squire, G., Watson, C.A., Zhang, C., Zhang, F., Zhang, J., and White, P. 2015. Improving intercropping: a synthesis of research in agronomy, plant physiology and ecology. New Phytologist 206: 107-117.
10. Francescangeli, N., Sangiacomo, M.A., and Marti, H. 2006. Effects of plant density in broccoli on yield and radiation use efficiency. Scientia Horticulturae 110: 135-143.
11. Gallagher, J.N., and Biscoe, P.V. 1978. Radiation absorption, growth and yield of cereals. The Journal of Agricultural Science 91: 47-60.
12. Gao, Y., Duan, A., Sun, J., Li, F., Liu, Z., Liu, H., and Liu, Z. 2008. Crop coefficient and water-use efficiency of winter wheat/spring maize strip intercropping. Field Crops Research 111: 65-73.
13. Ghobadi, M., Jahanbin, S., Motalebi fard, R., and Parvizi, K. 2011. The effect of biological phosphate fertilizers to yield and yield components of potato. Sustainable Agriculture and Production Science 21 (2): 117-130. (in Persian with English abstract).
14. Hossein Panahi, F., Poor Amir, F., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., and Ghorbani, R. 2011. Evaluation of absorbtion and radiation use efficiency in replacement series of intercropping of cowpea and sesame. Journal of Agroecology 3 (1): 106-120. (in Persian with English abstract).
15. Hossein Panahi, F., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., and Ghorbani, R. 2010. Evaluation of the absorbtion and radiation use efficiency in intercropping of corn (Zea mays L.) and potato (Solanum tuberosum L.). Journal of Agroecology 2: 45-54. (in Persian with English abstract).
16. Jahan, M., Amiri, M.B., and Ehyaei, H.R. 2012. Absorbtion and radiation use efficiency of sesame affected by biological fertilizers in a low-input agroecosystem. Iranian Journal of Field Crops Research 2 (10): 435-447. (in Persian with English abstract).
17. Keating, B.A., and Carberry, P.S. 1993. Resource capture and use in intercropping: solar radiation. Field Crops Researches 34: 273-301.
18. Khamooshi, A. 2014. Comparison of the different ratio of bean (Phaseolus vulgaris L.) and fennel (Foenicolum vulgare Mill.) in additive and replacement series of intercropping. MSc Dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (in Persian with English abstract).
19. Kiniry, J.R., Tischler, C.R., and Van Esbroeck, G.A. 1999. Radiation use efficiency and leaf CO2 exchange for divers C4 grasses. Biomass and Bioenergy 17: 95-112.
20. Koocheki, A., Khorramdel, S., Amin Ghafoori, A., and Shabahang, J. 2013. Evaluation of absorbtion and radiation use efficiency in intercropping of medicinal plant of borage (Borago officinalis L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.). Journal of Agroecology 2 (3): 60-70. (in Persian with English abstract).
21. Lithourgidis, A.S., Dordas, C.A., Damalas, C.A., and Vlachostergios, D.N. 2011. Annual intercrops: an alternative pathway for sustainable agriculture. Crop Science 5(4): 396-410.
22. Manna, M. C., and Singh, M.V. 2001. Long- term effects of intercropping and bio-litter recycling on soil biological activity and fertility status of subtropical soils. Bioresource Technology 76: 143-150.
23. Mansoori, H., Mansoori, L., Jamshidi, K., Rastgoo, M., and Moradi, R. 2013. Absorbtion and radiation use effeciency in addative intercropping of corn-bean in zanjan. Journal of Crop Production and Processing 9: 15-26. (in Persian with English abstract).
24. Mariotti, E.L., and Masoni, A. 1997. Light interception in an oat/vetch intercropping. Field Crop Abstract. Rivista Diagronomia 31(3): 658-665.
25. Mirhashemi, M. 2006. Study of the intercropping of bishop and fenugreek with emphasis on organic agriculture principles. MSc Dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (in Persian with English abstract).
26. Mostafavi, M.J. 2014. The effect of chemical and biological fertilizers on quantitative and quality yield of sesame (Sesamum indicum L.) in Mashhad climate condition. MSc Dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (in Persian with English abstract).
27. Nassiri Mahallati, M. 2000. Modeling of Crop Growth Processes. Jihad Daneshgahi Mashhad Press, Mashhad, Iran. (in Persian).
28. Parsa, S., Koocheki, A., Nassiri Mahalaati, M., and Ghaemi, A. 2007. Seasonal changes of receive and radiation use efficiency in sugar beet. Iranian Journal of Field Crops Research 5(2): 229-238. (in Persian with English abstract).
29. Ranjbar, F. 2012. Study of growth and yield indexes in different intercropping combinations of three plants of fennel (Foeniculum vulgare), sesame (Sesamum indicum) and bean (Phaseolus vulgaris). MSc Dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (in Persian with English abstract).
30. Razavi, S.A. 2014. Radiation absorption and use efficiency of Common Mallow (Malva sylvestris L.) affected by different sources of organic, biological and chemical fertilizers and intercropping with Fenugreek. MSc Dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (in Persian with English abstract).
31. Scott, R.K., and Jaggard, K.W. 2000. Impact of weather, agronomy and breeding on yields of sugar beet grown in UK since 1970. The Journal of Agricultural Science 134: 341-352.
32. Sinclair T.R., and Muchow, R.C. 1999. Radiation use efficiency. Advances in agronomy 65: 215-265.
33. Soltani, A. 2009. Mathematical modeling in crops. Jihad Daneshgahi Mashhad Press, Mashhad Iran. (in Persian).
34. Soltani, A., and Hoogenboom, G. 2007. Assessing crop management options with crop simulation models based on generated weather data. Field Crops Research 103: 198-207.
35. Tesfaye, K., Walker, S., and Tsubo, M. 2006. Radiation interception and radiation use efficiency of three grain legumes under water deficit conditions in a semi-arid environment. European Journal of Agronomy 25: 60-70.
36. Torkaman-nia, A. 1997. Effect of swing date on the yield of black cumin in Torbat climate conditions. MSc Dissertation, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University (Branch Torbat), Iran. (in Persian).
37. Towhidi Nejad, A., Mazaheri, D., and Koocheki, A. 2004. Study of the intercropping of corn and sunflower. Journal of Agronomy 39: 45-64. (in Persian with English abstract).
38. Trenbath, B. R. 1974. Biomass productivity of mixtures. Advances in Agronomy 26: 177-210.
39. Tsubo, M., Walker, S., and Ogindo, H.O. 2005. A simulation model of cereal-legume intercropping systems for semi-arid regions. Journal of Field Crops Research 93 (1): 10-22.
40. Tsubo, M., and Walker, S. 2002. A model of radiation interception and use by a maize/bean intercrop canopy. Agricultural and Forest Meteorology 110: 203-215.
41. Vafabakhsh, J., Nassiri Mahallati, M., and Koocheki, A. 2009. The effect of drought stress on yield and radiation use efficiency in cultivars of rapeseed (Brassica napus L.). Iranian Journal of Field Crops Research 6 (1): 193-206. (in Persian with English abstract).
42. Willey, R.W. 1990. Resource use in intercropping systems. Agricultural Water Management 17: 215-23.
43. Willey, R.W. 1979. Intercropping – its importance and research needs. Part 1. Competition and yield advantages. Field Crops Abstracts 32: 1-10.
44. Zarifpoor, N. 2011. Evaluation of the indexes of intercropping of cumin and cowpea with emphasis on additive and replacement method. MSc Dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (in Persian with English abstract).
45. Zhang, L., Vanderwerf, W., Bastiaans, L., Zhang, S., and Spiertz, J.H. 2008. Light interception and utilization in relay intercrops of wheat and cotton. Field Crops Research 107: 29-42.