روابط بین صفات زراعی گلرنگ در شرایط دارای تنش و بدون تنش رطوبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

از آنجا که شناخت همبستگی های ژنتیکی و روابط بین صفات جهت برنامه ریزی صحیح در برنامه های به نژادی گیاهان حائز اهمیت می باشد، این مطالعه به منظور بررسی روابط بین صفات زراعی در ژنوتیپ های گلرنگ در دو رژیم رطوبتی دارای تنش و بدون تنش رطوبتی انجام شد. در این مطالعه ۱۵ ژنوتیپ گلرنگ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و بطور جداگانه در دو رژیم رطوبتی مختلف شامل آبیاری بر اساس ۵۰% و ۸۵% تخلیه رطوبت از خاک مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی نشان داد که در هر دو رژیم رطوبتی، صفات تعداد دانه در طبق، ارتفاع بوته و تعداد روز تا رسیدگی بیشترین همبستگی مثبت را با هر کدام از صفات عملکرد دانه در بوته و در واحد سطح داشتند...

CAPTCHA Image