بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

ررسی جمعیت علف های هرز موجود در تیمارهای لوبیا، چغندر قند، ذرت و آویش بعد از یک دوره تناوب سه ساله موجود در زمین مذکور (آیش - ذرت - جو) در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار طی سال زراعی ۱۳۸۱ مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای مورد بررسی چهار تناوب آیش - ذرت - لوبیا، آیش - ذرت - جو - ذرت، آیش - ذرت - جو - چغندر قند و آیش - ذرت - جو - آیش بودند. تراکم و تنوع گونه ای گیاهچه های علف های هرز موجود در کوآدراتهای ثابت نصب شده در کرتهای در طول فصل زراعی در چهار نوبت برای هر تیمار تناوب مورد بررسی قرار گرفت...

CAPTCHA Image