بررسی اثرات زمان، میزان و روش مصرف کود روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد و مقدار جذب روی در دو رقم سیب زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

به منظور بررسی اثرات میزان، زمان و روش مصرف کود روی به عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عنصر روی در دو رقم سیب زمینی آزمایشی به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جلگه رخ به اجرا در آمد. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش شامل مصرف خاکی کود سولفات روی در ۳ میزان، ۲۰، ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم در هکتار و محلول پاشی با محلول ۵ در هزار سولفات روی در اوایل فصل رشد در زمان ۵ درصد گل دهی، در هر دو زمان ذکر شده و بدون محلول پاشی بود که بر روی دو رقم اکریا و مارفونا، با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد...

CAPTCHA Image