میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی در گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز ملی تحقیقات شوری یزد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان نیتروژن و کلروفیل برگ در گندم رقم فلات آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. سطوح خشکی ۳/۰، ۱-، ۳-، ۵- و ۷- بار بود. میزان آب مورد نیاز در هر تیمار توسط منحنی رطوبتی خاک که با دستگاه صفحات فشاری رسم شده بود، تعیین و با توازن روزانه گلدانها آب مورد نیاز هر گلدان تامین شد. نمونه گیری در مرحله گرده افشانی از برگ پرچم و دو برگ زیر پرچم انجام شد. شاخص کلروفیل، نیتروژن، مقاومت روزنه ای و وزن ویژه برگ (SLW) پرچم و دو برگ زیرپرچم انجام شد...

CAPTCHA Image