تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام گندم تحت تنش رطوبت در مراحل قبل و بعد از گرده افشانی در شرایط مزرعه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 کرج

3 دانشگاه تهران

چکیده

به منظور مطالعه روند تولید و تجمع ماده خشک و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی به دانه های ارقام گندم تحت تنش رطوبت و در مراحل مختلف نمو، آزمایشی مزرعه ای، در قالب طرح کرتهای خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و به مدت دو سال زراعی (۱۳۸۱ - ۱۳۷۹) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد به اجرا در آمد. تیمارهای تنش رطوبتی در هفت سطح شامل: D۱: آبیاری کامل، D۲: قطع آبیاری از یک برگی تا گل انگیزی و در تیمارهای بعدی قطع آبیاری و جلوگیری از بارندگی...

CAPTCHA Image