مطالعه میزان تحمل باکتری های ریزوبیوم لگومینوزارم به عنصر روی در دو محیط کشت متفاوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

عناصر سنگین در غلظت های بالا برای تمامی میکروارگانیزم ها سمی می باشد. دفع فاضلاب بر روی اراضی کشاورزی بعنوان یکی از منابع اصلی ورود فلزات سنگین به اراضی کشاورزی مطرح می باشد که اثراتمخرب درازمدتی را به دنبال خواهد داشت. بنابر این مطالعه توانایی تحمل باکتری های خاک به عناصر سنگین اهمیت زیادی دارد. در این آزمایش توانایی تحمل به عنصر روی ۲۵ جدایه ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار ویسیه جدا شده از مناطق آلوده و غیر آلوده به عناصر سنگین به دو روش (محیط کشت جامد و روش رزین) مورد مطالعه قرار گرفت...

CAPTCHA Image