تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بانک بذر تا حدود زیادی بازتاب وضعیت جوامع علفهای هرز و اثرات عملیات مدیریتی در گذشته و حال می باشد. تناوب زراعی، تناوب عملیات زراعی را ایجاب می کند، به همین دلیل به عنوان یکی از عوامل اساسی در تعیین تنوع و تراکم، جوامع علفهای هرز مورد توجه قرار می گیرد. در این تحقیق، تنوع، تراکم و توزیع مکانی بذور علفهای هرز در سه سیستم تناوبی گندم - ذرت علوفه ای، آیش - نخود و آیش - زیره در سال ۱۳۸۱ مورد بررسی قرار گرفت. تناوب آیش - زیره با ۵/۱۳۱ بذر در کیلوگرم خاک و تناوب گندم - ذرت علوفه ای با ۰۴/۱۵ بذر در کیلوگرم خاک به ترتیب بالاترین و پایین ترین میزان بذر علفهای هرز را داشتند...

CAPTCHA Image