اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه تهران

4 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣشهد

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت وافزایش تراکم ذرت دانه ای بر قابلیت رقابت ذرت و علف هرز تاج خروس آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل دو تاریخ کاشت (۳۱ اردیبهشت و ۱۶ خرداد) به عنوان فاکتور اصلی و کشت خالص ذرت در دو تراکم (۱/۷ و ۵/۹ بوته در متر مربع) و کشت خالص و مخلوط تاج خروس با تراکم ۵/۹ بوته در متر مربع در دو تراکم ذرت بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند...

CAPTCHA Image