رقابت لوبیا (Phaseolus vulgaris L) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) در سطوح مختلف تراکم گیاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و کشاورزی لرستان

2 موسسه گیاهپزشکی کشور

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات تداخلی لوبیا و تاج خروس آزمایشی در استان لرستان طی سال زراعی ۱۳۸۲ انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. آزمایش شامل دو فاکتور تراکم کاشت لوبیا در سه سطح (۲۰، ۳۰ و ۴۰ بوته در متر مربع) و تراکم تاج خروس در پنج سطح (۰، ۲، ۴، ۶ و ۱۲ بوته در متر مربع) بود. تولید بیوماس لوبیا نسبت به افزایش تداخل تاج خروس پاسخ مجانب داری نشان داد. حداکثر وزن خشک تک بوته تاج خروس و لوبیا در شرایط تداخلی به ترتیب برابر با ۹/۲۷ گرم و ۴/۱۳ گرم برآورد شد، که بیانگر بیش از دو برابر بودن پتانسیل تولید تک بوته تاج خروس در مقایسه با لوبیاست...

CAPTCHA Image