اثر سطوح مختلف کود گاوی، اوره و تلفیقی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک مقاومت به خشکی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

آزمایش به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه سطح آبیاری شامل: آبیاری کامل (شاهد)، 75 و 50% نیاز آبی به عنوان فاکتور اصلی و 6 سطح مصرف کود شامل: 1) عدم مصرف کود (شاهد) 2) 25% کود اوره + 75% دامی 3) 50% کود اوره + 50% دامی 4) 25% کود اوره + 75% دامی 5) 100% کود اوره و 6) 100% دامی به عنوان فاکتور فرعی، با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال 1393 انجام شد. نتایج نشان داد که اثر رژیم آبیاری بر میزان آب نسبت به وزن خشک، کمبود آب نسبت به حالت اشباع، میزان آب نسبی برگ، پایداری غشاء و آب نسبی از دست رفته معنی­دار بود. بیشترین میزان آب نسبت به وزن خشک، میزان نسبی آب برگ، پایداری غشاء و آب نسبی از دست رفته در تیمار نیاز آبی کامل و بیشترین کمبود آب نسبت به حالت اشباع در تیمار 50% نیاز آبی مشاهده شد. سطوح مختلف کودی نیز اثر معنی­داری بر درصد میزان آب برگ، آب حفظ شده برگ، کمبود آب نسبت به حالت اشباع، میزان نسبی آب برگ، پایداری غشاء، ظرفیت حفظ رطوبت و آب نسبی از دست رفته نشان داد. اثر متقابل رژیم آبیاری و کود بر میزان آب نسبت به وزن خشک، درصد میزان آب برگ، آب حفظ شده برگ، ظرفیت حفظ رطوبت و آب نسبی از دست رفته معنی­دار بود. در مجموع جهت حفظ تعادل رطوبتی گیاه، کاربرد 50% کود اوره+ 50% دامی با تأمین نیاز آبی کامل گیاه توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 26 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 تیر 1400