دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 64، دی 1400، صفحه 311-419 

مقاله پژوهشی

اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دانه روغنی کاملینا (Camelina sativa) در تاریخ‌های مختلف کاشت

صفحه 311-325

10.22067/jcesc.2021.37179.0

شهاب زارعی؛ پیمان حسیبی؛ دانیال کهریزی؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی