اثرمحلول پاشی کودهای دارای سیلیسیم، کلسیم و پتاسیم بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیکومکانیکی گیاه جو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده کشاورزی، مکانیک بیوسیستم.

4 دانشیار/دانشکده کشاورزی/دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در پژوهش حاضر برای مطالعه‌ی تأثیر محلول‌پاشی غلظت‌های مختلف عناصر سیلیکات‌سدیم، کلریدکلسیم و سولفات‌پتاسیم بر خصوصیات فیزیکومکانیکی گیاه جو آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و بر پایه‌ی طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار‌ها شامل محلول‌پاشی سیلیسیم از منبع سیلیکات سدیم در سه سطح صفر، 150 و 300 میلی‌گرم در لیتر به‌عنوان عامل اول، کلسیم از منبع کلرید کلسیم در سه سطح صفر، 6 و 12 میلی‌مولار به‌عنوان عامل دوم و پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم در دو سطح صفر و 20 میلی‌گرم در لیتر به‌عنوان عامل سوم بودند. محلول‌پاشی با غلظت‌های مورد نظر قبل از گل-دهی انجام شد. آزمون خمش ساقه جو با استفاده از دستگاه آزمون مواد، آزمون خمش سه نقطه‌ای و آزمون برش با استفاده از فک مخصوص با سرعت بارگذاری 20 میلی‌متر بر دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد افزایش عملکرد دانه جو حاصل از کاربرد همزمان سیلیکات سدیم 150 میلی‌گرم در لیتر با کلریدکلسیم 6 میلی‌مولار معادل 65 درصد نسبت به شاهد بود. همچنین محلول‌پاشی سیلیکات سدیم و کلرید کلسیم موجب بهبود صفاتی از قبیل قطر ساقه و مقاومت برشی ساقه نسبت به شاهد گردید. برهم‌کنش سیلیکات سدیم 150 و 300 میلی‌گرم در لیتر و سولفات پتاسیم 20 میلی‌گرم در لیتر نیز مقاومت خمشی ساقه را به‌طور متوسط 65 درصد افزایش داد. . به‌طور کلی در محدوده‌ی آزمایش انجام شده، سیلیکات سدیم 300 میلی‌گرم در لیتر و کلرید کلسیم 12 میلی‌مولار تأثیر بیشتری بر صفات مورد بررسی داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401
  • تاریخ دریافت: 20 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 بهمن 1401