دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 71، مهر 1402 

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات در روند طولانی‌مدت تولید گندم و عوامل مؤثر بر آن در استان خراسان شمالی: عملکرد گندم آبی

صفحه 265-284

10.22067/jcesc.2022.78172.1192

محسن جهان؛ معصومه فرهادی؛ محمد بنایان اول؛ محمد حسن فلاح؛ فاطمه یعقوبی