نویسنده = فرزاد پاک نژاد
ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 536-545

10.22067/gsc.v15i3.45990

فاطمه احمدی دانا؛ محمدنبی غیبی؛ محمدرضا اردکانی؛ فرزاد پاک نژاد


شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 711-722

10.22067/gsc.v14i4.46515

مجتبی میرآخوری؛ بهرام میرشکاری؛ ابراهیم امیری؛ فرزاد پاک نژاد؛ مهرداد یارنیا


مقایسه عملکرد گیاهان علوفه‌ای جدید جنس براسیکا با شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی ایلام

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 153-164

10.22067/gsc.v13i1.28715

رضا نصری؛ علی کاشانی؛ فرزاد پاک نژاد؛ سعید وزان؛ مهرشاد براری


بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17)

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 531-541

10.22067/gsc.v8i3.7772

مجتبی میرآخوری؛ فرزاد پاک نژاد؛ فواد مرادی؛ محمدرضا اردکانی؛ پریسا ناظری؛ محمد اسماعیل پور جهرمی