نویسنده = علی گنجعلی
تعداد مقالات: 11
2. بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L.

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 522-531

10.22067/gsc.v10i3.17800

راهله رهباریان؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ علی گنجعلی؛ عبدالرضا باقری؛ فرزانه نجفی


3. تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 310-321

10.22067/gsc.v9i3.11960

مهدی پارسا؛ علی گنجعلی؛ الیاس رضائیان زاده؛ احمد نظامی


4. ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 444-454

10.22067/gsc.v8i3.7760

متین جامی معینی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ پیمان کشاورز؛ علی سروش‌زاده؛ علی گنجعلی


5. تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L. )

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 336-346

10.22067/gsc.v8i2.7530

علیرضا کوچکی؛ امین علیزاده؛ علی گنجعلی


6. تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 157-166

10.22067/gsc.v8i1.7406

سیدرضا امیری ده احمدی؛ مهدی پارسا؛ علی گنجعلی


7. تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 295-302

10.22067/gsc.v6i2.2436

میترا خطیب؛ محمدحسن راشد محصل؛ علی گنجعلی؛ مهرداد لاهوتی


9. تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 143-154

10.22067/gsc.v5i1.905

علی گنجعلی؛ حسن پرسا؛ سعید حجّت


11. گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) .

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 103-122

10.22067/gsc.v3i1.1296

علی گنجعلی؛ محمد کافی؛ عبدالرضا باقری؛ فرج اله شهریاری احمدی