نویسنده = معصومه صالحی
بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکردی گیاه کینوا تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-46

10.22067/jcesc.2022.74044.1126

مسلم مصطفائی؛ مجید جامی الاحمدی؛ معصومه صالحی؛ علی شهیدی


شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ای

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 47-60

10.22067/jcesc.2022.74969.1145

شهاب اقبالی شاه آباد؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان؛ معصومه صالحی


پاسخ مراحل فنولوژیک لاین‌های امیدبخش کینوا به دما و فتوپریود

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 261-273

10.22067/jcesc.2021.69051.1032

شهاب اقبالی شاه آباد؛ محسن جهان؛ مهدی نصیری محلاتی؛ معصومه صالحی


میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش شوری در گندم

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 25-34

10.22067/gsc.v2i1.1161

معصومه صالحی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی


میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی در گندم

دوره 1، شماره 2، 1382

معصومه صالحی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی