نویسنده = محمدرضا بی همتا
ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیای سفید تحت شرایط تنش آبی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 347-358

10.22067/jcesc.2010.41785

محسن ابراهیمی؛ محمدرضا بی همتا؛ عبدالهادی حسین زاده؛ فرنگیس خیالپرست؛ محمد گلباشی


عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 363-370

10.22067/gsc.v6i2.2443

محمد مجتبی کامل منش؛ حمیدرضا دری؛ ساسان قاسمی؛ محمدرضا بی همتا؛ فرخ درویش


تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 23-30

10.22067/gsc.v6i1.1172

شهرام بهرامی؛ محمدرضا بی همتا؛ محمد سالاری؛ محمود سلوکی؛ احمد یوسفی؛ عباسعلی وهابی