نویسنده = حمیدرضا مبصر
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر تقسیط نیتروژن و تراکم‌های مختلف بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو ژنوتیپ برنج (Oryza sativa L.)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 631-645

10.22067/gsc.v17i4.79545

فرشید علیپور ابوخیلی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمیدرضا مبصر


3. مقایسه محلول‌پاشی نانوذرات سیلیس و روی با مصرف خاکی بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی برنج (Oryza sativa L.)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 503-515

10.22067/gsc.v17i3.80028

نوراله خیری؛ حسین عجم نوروزی؛ حمیدرضا مبصر؛ بنیامین ترابی