کلیدواژه‌ها = ورمی کمپوست
تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 187-205

10.22067/gsc.v17i2.67458

حامد جوادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد جواد ثقه الاسلامی


بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus)

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 587-598

10.22067/gsc.v14i4.27794

سید جواد عظیم زاده؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی


تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی

دوره 12، شماره 4، دی 1393، صفحه 658-664

10.22067/gsc.v12i4.45149

مجتبی خطبایی؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت