کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
پاسخ ریحان (Ocimum bacilicum L.) به منابع مختلف تغذیه‌ای در رقابت با علف‌های هرز

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 197-215

10.22067/jcesc.2022.72703.1091

اسماعیل معافی؛ فائزه زعفریان؛ وحید اکبرپور؛ ایراندخت منصوری


بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.)

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 246-253

10.22067/gsc.v12i2.39156

اسماعیل رضائی چیانه؛ مهدی تاج بخش شیشوان؛ اروج ولیزادگان؛ فرزاد بنائی اصل؛ حسن مهدوی کیا