اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشدی آنها است که اغلب تحت تاثیر تنش های محیطی بویژه شوری و خشکی قرار می گیرد. به منظور بررسی جوانه زنی اسفرزه در سطوح مختلف تنش شوری و خشکی دو آزمایش جداگانه انجام گردید. دو آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 سطح (صفر، 4-، 8- و 12- بار) در 4 تکرار برای تنش خشکی و 6 سطح (صفر، 2-، 4-، 6-، 8- و 10- بار) در 3 تکرار برای تنش شوری انجام شد. از PEG و NaCl به ترتیب برای ایجاد تنش خشکی و شوری استفاده گردید. نتایج دو آزمایش نشان داد که با افزایش تنش شوری و خشکی به طور معنی دار از سرعت و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه کاسته شد
(01/0< P ). بهترین محدوده رطوبتی برای جوانه زنی بذرهای اسفرزه شرایط عدم تنش تا پتانسیل آب 8- بار تعیین گردید. به نظر می رسد که طول ساقه چه در بین سایر صفات از حساسیت بالاتری نسبت به تنش شوری و خشکی برخوردار بود. علاوه بر آن مشاهده گردید که جوانه زنی بذرهای اسفرزه تاحدودی شرایط تنش شوری را بهتر از شرایط خشکی تحمل می کند.