بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه (Portulaca oleracea L.) خرفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تأثیر شوری و سیلیسیم بر اجزای عملکرد گیاه خرفه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار سطح شوری (0، 7، 14 و 21 دسی زیمنس بر متر) و دو سطح سیلیسیم (کاربرد (یک میلی مولار سیلیکات سدیم) و عدم کاربرد) با 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان سال 1387 انجام شد. نتایج نشان داد که هر چند اجزای عملکرد به طور معنی داری تحت تأثیر شوری قرار گرفتند ولی تأثیر شوری روی آن ها متفاوت بود، به طوری که تعداد کپسول در بوته کمتر از سایر اجزای عملکرد دانه (تعداد دانه، وزن هزار دانه و وزن کل دانه انشعابات) تحت تأثیر قرار گرفت. کاربرد سیلیسیم در وزن کل دانه انشعابات و همچنین عملکرد کل دانه اثر مثبت معنی داری نشان داد، لیکن در وزن خشک برگ و ساقه اثر معنی داری نداشت. تعداد کپسول در ساقه اصلی، وزن کل دانه در انشعابات و عملکرد دانه در تیمار های اثر متقابل شوری و سیلیسیم تفاوت معنی داری نشان دادند و در تیمار شاهد با کاربرد سیلیسیم بیشترین مقدار به دست آمد، در واقع افزایش سیلیسیم به محیط رشد گیاه خرفه باعث افزایش عملکرد دانه شده است. با توجه به این نتایج به نظر می رسد گیاه خرفه این پتانسیل را داراست که به عنوان یک گیاه دارویی و همچنین سبزی و حتی علوفه در مناطق دارای منابع آب و خاک شور مورد توجه قرار گیرد. همچنین می توان از سیلیسیم به عنوان یک عنصر مفید در افزایش عملکرد گیاهان زراعی و همچنین افزایش مقاومت آن ها به تنش های محیطی استفاده نمود.

واژه های کلیدی: انشعابات، کپسول، هزار دانه، وزن خشک

CAPTCHA Image