بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)، تحت تأثیرعصاره آبی حاصل از اندام‌های هوایی زیره سیاه (Bunium persicum L)، نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کرمان

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 ایلام

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثرات عصاره آبی دو گیاه نخود و زیره سیاه و مخلوط عصاره این دو گیاه بر جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه‏های یولاف وحشی و خردل وحشی به عنوان دو علف هرز رایج، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل عصاره آبی در 3 سطح (1- زیره سیاه، 2- نخود و 3- ترکیب عصاره این دو گیاه)، نوع علف هرز در 2سطح (1- یولاف وحشی و 2- خردل وحشی) و غلظت عصاره در 5 سطح (0، 10، 20، 40 و 60 درصد) بود. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، وزن ریشه چه و ساقه چه و طول ریشه چه و ساقه چه در تیمار شاهد و کمترین مقدار آن‌ها در تیمار 60 درصد عصاره‌ها بدست آمد. در این آزمایش عصاره زیره سیاه و مخلوط، به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر کاهش درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه داشتند. بین دو گونه علف هرز، یولاف وحشی نسبت به خردل وحشی درصد جوانه زنی و طول ساقه چه کمتری داشت و خردل وحشی از سرعت جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و طول ریشه چه کمتری نسبت به یولاف وحشی برخوردار بود. با توجه به نتایج بدست آمده، عصاره زیره سیاه و نخود به عنوان ترکیباتی قوی برای کنترل علف‌های هرز، می‌تواند نتایج امیدوارکننده ای در راستای کشاورزی پایدار به همراه داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: آللوپاتی، خردل وحشی، زیره سیاه، عصاره، نخود، یولاف وحشی

CAPTCHA Image