اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از جمله مشکلات مهم در تولید انبوه نشاء فلفل، چسبیدگی پوسته بذر به برگ‌های لپه ای می باشد که می تواند منجر به عدم سبز شدن و یا سبز شدن ضعیف گیاهچه‌های فلفل شود. از این رو به منظور بررسی اثر عمق کاشت و نیز فشردگی خاک بر میزان رها شدگی پوسته بذر از برگ‌های لپه‌ای و نیز شاخص‌های رشدی نشائ رقم‌های فلفل، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمار‌های آزمایش شامل سطوح مختلف فشردگی خاک (صفر،3،6 و 9 کیلوگرم وزنه روی سینی‌های کشت) که به ترتیب فشاری معادل صفر،5/340،31/681 و7/1021 پاسکال(Nt/m2 ) است، عمق‌های مختلف کاشت (کاشت سطحی، 1 و 2سانتیمتر) و رقم‌های فلفل (التر،کالیفرنیا واندر، ای ام بل، آناهایم و فله ای ایران) بود. نتایج حاصل ازاعمال تیمار‌های فشردگی خاک حاکی از آن بود که با وجود عدم تاثیر سطوح فشردگی خاک بر شاخص تعداد چسبیدگی پوسته بذر به برگ‌های لپه ای و نیز درصد سبز شدن، اعمال تیمار‌های فشردگی در مقایسه با تیمار شاهد (عدم فشردگی خاک) به طور معنی داریp

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image