تجزیه و تحلیل سطح پاسخ جوانه زنی ارقام یونجه در شرایط توام شوری کلرید سدیم و درجه حرارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور تجزیه و تحلیل سطح پاسخ سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه ارقام یونجه در شرایط توام شوری و درجه حرارت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در محیط کنترل شده آزمایشگاهی به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل ارقام متفاوت یونجه (همدانی، قره یونجه و نیک شهری) و درجه حرارت در پنج سطح (۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درجه سانتی گراد) و غلظت های مختلف محلول شوری نمک طعام در چهار سطح (۰۵/۰، ۱/۰ و ۲/۰ مولار و آب مقطر به عنوان شاهد) بودند...

CAPTCHA Image