دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 67، مهر 1401 
شناسایی صفات مرتبط با عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی دوره‌ای با روش تجزیه تشخیص

صفحه 291-303

10.22067/jcesc.2022.74015.1120

مریم درانی نژاد؛ روح اله عبدالشاهی؛ علی کاظمی پور؛ علی اکبر مقصودی مود