دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 68، دی 1401، صفحه 363-500 
بررسی کارآمدی مصرف نیتروژن گیاه در تناوب‌های مختلف زراعی

صفحه 401-415

10.22067/jcesc.2022.74126.1128

جواد اعتضادی جمع؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد حسن سیاری زهان


تأثیر تنش خشکی انتهای فصل رشد بر مورفولوژی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه ارقام کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 467-480

10.22067/jcesc.2022.75768.1152

هنا عبوده؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطااله سیادت؛ سید امیر موسوی