نویسنده = حسن پرسا
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت

دوره 9، شماره 3، مهر 1390، صفحه 322-330

10.22067/gsc.v9i3.11961

مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ حسن پرسا؛ عبدالرضا باقری


ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 415-423

10.22067/gsc.v8i3.7755

احمد نظامی؛ حسین صداقت‌خواهی؛ حسن پرسا؛ مهدی پارسا؛ عبدالرضا باقری


تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 143-154

10.22067/gsc.v5i1.905

علی گنجعلی؛ حسن پرسا؛ سعید حجّت