نویسنده = فرشید قادری فر
اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 435-446

10.22067/gsc.v16i2.64400

محمد مونیان اردستانی؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی؛ محمد حسین قربانی؛ مرتضی گرزین


ارزیابی جوانه‌زنی و قدرت بذر سویا (Glycine max (L.) Merr.) حاصل از ارقام و تاریخ‌کاشت‌های مختلف در گرگان

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 611-622

10.22067/gsc.v13i3.29550

مرتضی گرزین؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی؛ سید اسماعیل رضوی


اثرات سیستم‏های خاک‏ورزی بر عملکرد پنبه بعد از کلزا در گرگان

دوره 9، شماره 3، مهر 1390، صفحه 416-421

10.22067/gsc.v9i3.11975

فرشید قادری فر؛ عبدالقدیر قجری؛ حمیدرضا صادق نژاد؛ عبدالرضا قرنجیکی


اثرات تنش خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه 9 رقم شبدر زیرزمینی(Trifolium subterraneum L.)

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 61-68

10.22067/gsc.v8i1.7393

فرشید قادری فر؛ سراله گالشی؛ آزاد احمدی