نویسنده = علیرضا باقری
ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum)

دوره 9، شماره 3، مهر 1390، صفحه 463-473

10.22067/gsc.v9i3.11982

مصطفی حسینی؛ رضا قربانی؛ محمد بازوبندی؛ علیرضا باقری


ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 646-657

10.22067/gsc.v8i4.7957

علیرضا باقری؛ محمدحسن راشد محصل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی