نویسنده = فاطمه سلیمانی
تعداد مقالات: 4
1. واکنش برخی از صفات خاک و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان به رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-48

10.22067/gsc.v16i1.54524

فاطمه سلیمانی؛ گودرز احمدوند؛ علی اکبر صفری سنجانی


2. ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.)

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 91-98

10.22067/gsc.v12i1.36645

بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی؛ سمیه وجدانی آرام


3. بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 726-734

10.22067/gsc.v10i4.20383

بیژن سعادتیان؛ فاطمه سلیمانی؛ گودرز احمدوند؛ سمیه وجدانی آرام