نویسنده = پرویز رضوانی مقدم
مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 49-58

10.22067/gsc.v6i1.1175

سمیه تکاسی؛ محمدحسن راشد محصل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سیروس آقاجانزاده؛ ابراهیم کازرونی منفرد


بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 211-220

10.22067/gsc.v5i2.917

علیرضا امامی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ احمد قدرت نما؛ سید حسن حافظیان


ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 249-258

10.22067/gsc.v5i2.926

لیلا تبریزی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم


بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 1-8

10.22067/gsc.v5i1.859

کوروش احترامیان؛ محمدجواد بحرانی؛ پرویز رضوانی مقدم


اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 37-46

10.22067/gsc.v5i1.894

مرتضی اکرمیان؛ حسین حسینی؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ پرویز رضوانی مقدم


تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 231-242

10.22067/gsc.v4i2.1264

مصطفی اویسی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مجید رستمی؛ محمدعلی باغستانی؛ مهدی نصیری محلاتی


بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 343-385

10.22067/gsc.v4i2.1276

فرزاد نجفی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی راستگو


اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata)

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 15-22

10.22067/gsc.v4i1.1315

حسین حسینی؛ پرویز رضوانی مقدم


ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 1-14

10.22067/gsc.v3i1.1287

محمدعلی بهدانی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم


بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم‌های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 57-68

10.22067/gsc.v3i1.1292

پرویز رضوانی مقدم؛ قدیر نوروزپور؛ جعفر نباتی؛ علی اصغر محمدآبادی


مطالعۀ پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 129-142

10.22067/gsc.v3i1.1298

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی


دورة بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت در شرایط مشهد

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 182-195

10.22067/gsc.v2i2.1254

مجید عباس پور؛ پرویز رضوانی مقدم


ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 196-207

10.22067/gsc.v2i2.1255

بهنام کامکار؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم


بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 1-12

10.22067/gsc.v2i1.1159

پرویز رضوانی مقدم؛ جعفر نباتی؛ شهرام نوروززاده؛ علی اصغر محمدآبادی