نویسنده = رضا صدرآبادی حقیقی
بررسی شاخص‌های رشد ارقام تجاری و رایج چغندرقند در کشت کرپه در منطقه چناران (خراسان رضوی)

دوره 9، شماره 3، مهر 1390، صفحه 505-513

10.22067/gsc.v9i3.11999

رضا صدرآبادی حقیقی؛ شهرام امیرمرادی؛ علیرضا میرشاهی


تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه‌ای کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 3، مهر 1390، صفحه 535-543

10.22067/gsc.v9i3.12002

رضا صدرآبادی حقیقی؛ سید محسن نبوی کلات


بررسی اثر نوع و مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی چهار گونه علف هرز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 26-33

10.22067/gsc.v8i1.7387

جواد رستم؛ سید محسن نبوی کلات؛ رضا صدرآبادی حقیقی


بررسی اثر تراکم و نسبت‌های مختلف کشت بر عملکرد دانه و بیوماس در کشت مخلوط سورگوم دانه‌ای و لوبیا چیتی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 167-176

10.22067/gsc.v8i1.7407

سید علیرضا بهشتی؛ بیژن سلطانیان؛ رضا صدرآبادی حقیقی


اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 327-332

10.22067/gsc.v5i2.1154

سید فاضل فاضلی کاخکی؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ احمد زارع فیض آبادی؛ مسعود عزت احمدی