کلیدواژه‌ها = محتوای نسبی آب برگ
تأثیر تاریخ کاشت و سطوح رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) در دو منطقه بیرجند و سربیشه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22067/jcesc.2024.85306.1279

فرزانه گلستانی فر؛ سهراب محمودی؛ حمیدرضا فلاحی؛ علی شهیدی