کلیدواژه‌ها = شاخص کلروفیل
تأثیر کم‌‏آبیاری بر عملکرد دانه و برخی شاخص‌‏های فیزیولوژیکی ارقام آفتابگردان (Helianthus annus L.)

دوره 22، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 71-88

10.22067/jcesc.2023.83198.1258

داود امیدی نسب؛ موسی مسکرباشی؛ افراسیاب راهنما قهفرخی