دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 69، فروردین 1402، صفحه 1-126 

مقاله پژوهشی

واکنش اکوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط دمای پایین

صفحه 1-10

10.22067/jcesc.2020.38273

الهه برومند رضازاده؛ احمد نظامی؛ زینب خراسانی؛ محمد خواجه حسینی


شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ای

صفحه 47-60

10.22067/jcesc.2022.74969.1145

شهاب اقبالی شاه آباد؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان؛ معصومه صالحی