دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 72، دی 1402 
بررسی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان خراسان جنوبی

صفحه 435-457

10.22067/jcesc.2023.82323.1247

آیدین حمیدی؛ محسن آرزمجو؛ صادق هاشم زهی؛ فاطمه خلقتی بنا؛ کامران رهنما؛ حسن ملکی زیارتی؛ زرین منفرد