نویسنده = افشین سلطانی
تعداد مقالات: 4
1. روند توسعه سطح برگ، تجمع ماده خشک و پرشدن دانه باقلا (Vicia faba L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 901-913

10.22067/gsc.v15i4.57938

صفورا جافرنوده؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ فاطمه شیخ


2. اثر نظام‌های مختلف خاک‌ورزی بر شاخص‌های رشد و عملکرد ذرت علوفه‌ای

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 267-285

10.22067/gsc.v15i2.45295

محمد حسن رنجبر؛ جاوید قرخلو؛ افشین سلطانی


3. بررسی روابط آلومتریک بین سطح‌برگ و تعدادی از صفات رویشی در ذرت رقم سینگلکراس 704

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 354-368

10.22067/gsc.v14i2.40365

ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ محمد خادم پیر