نویسنده = حمیدرضا خزاعی
خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 33-42

10.22067/gsc.v10i1.14397

حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا عشقی زاده؛ شهرام ریاحی نیا؛ کوروش شجاعی نوفرست


اثر تراکم بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 75-83

10.22067/gsc.v10i1.14406

فاطمه حسن زاده اول؛ علیرضا کوچکی؛ حمیدرضا خزاعی؛ مهدی نصیری محلاتی


بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 623-630

10.22067/gsc.v9i4.13241

امیرحسین سعیدنژاد؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمیدرضا خزاعی؛ مهدی نصیری محلاتی


تأثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در توده های گراس چمنی

دوره 9، شماره 2، تیر 1390، صفحه 222-228

10.22067/gsc.v9i2.10997

شهرام ریاحی نیا؛ حمیدرضا خزاعی؛ خورشید رزمجو


تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 50-59

10.22067/gsc.v9i1.10494

احسان عیشی رضایی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمیدرضا خزاعی؛ علی اصغر محمدآبادی


اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium resupinatum L.)) در کشت مخلوط

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 920-929

10.22067/gsc.v8i6.8038

فاطمه حسن زاده اول؛ علیرضا کوچکی؛ حمیدرضا خزاعی؛ مهدی نصیری محلاتی


بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum))

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 738-746

10.22067/gsc.v8i5.8015

رستم یزدانی بیوکی؛ حمیدرضا خزاعی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا آستارایی


بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 772-783

10.22067/gsc.v8i5.8019

رضا سهیلی؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ مهدی نصیری محلاتی


بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه (Portulaca oleracea L.) خرفه

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 481-488

10.22067/gsc.v8i3.7766

زینب رحیمی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی


اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 12-19

10.22067/gsc.v8i1.7385

احمد بالندری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمیدرضا خزاعی؛ رضا قربانی؛ علیرضا آستارایی


تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 69-74

10.22067/gsc.v8i1.7394

محمد کافی؛ حمیدرضا خزاعی؛ سمیرا صبوری راد


اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 335-342

10.22067/gsc.v6i2.2440

سید مسعود ضیایی؛ محمد کافی؛ حمیدرضا خزاعی؛ جواد شباهنگ؛ محمدرضا سلیمانی


ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 343-352

10.22067/gsc.v6i2.2441

هما عزیزی؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ مهدی نصیری محلاتی


بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 395-404

10.22067/gsc.v6i2.2446

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ الهام عزیزی؛ حمیدرضا خزاعی


بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد،

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 77-84

10.22067/gsc.v5i1.898

حمیدرضا خزاعی؛ مژگان ثابت تیموری؛ فرزاد نجفی


ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 107-120

10.22067/gsc.v5i1.902

هما عزیزی؛ احمد نظامی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حمیدرضا خزاعی


بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 35-44

10.22067/gsc.v3i1.1290

حمیدرضا خزاعی؛ علی اصغر محمدآبادی؛ اعظم برزوئی