دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 53، فروردین 1398 

مقاله پژوهشی

اثر کم‌آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

صفحه 1-14

10.22067/gsc.v17i1.57485

علیرضا برجسته؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ اسکندر زند


تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 39-52

10.22067/gsc.v17i1.63344

فاطمه عباس پور؛ حمید رضا اصغری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمید عباس دخت؛ جواد شباهنگ؛ عادل بیگ بابایی


بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مؤثر بر بهبود عملکرد ارقام کلزا

صفحه 53-73

10.22067/gsc.v17i1.63733

عباس فروغی آینه ده؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ قربانعلی رسام


شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان

صفحه 141-155

10.22067/gsc.v17i1.72189

امیرعباس رستمی اجیرلو؛ محمدرضا اصغری پور؛ احمد قنبری؛ مهدی جودی؛ محمود خرمی وفا