نویسنده = سید کریم موسوی
تعداد مقالات: 11
1. پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC666 به تأمین عناصر غذایی از منابع آلی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط آب و هوایی لرستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 259-267

10.22067/gsc.v11i2.26137

مژگان بیرانوندی؛ امیر قلاوند؛ یوسف فیلی زاده؛ سید کریم موسوی؛ عبدالرضا احمدی


3. تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 643-648

10.22067/gsc.v10i4.20340

سیما سهرابی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سید کریم موسوی


4. تأثیر روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و تولید گندم زمستانه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 532-545

10.22067/gsc.v10i3.17802

سید کریم موسوی؛ محمد فیضیان؛ عبدالرضا احمدی


7. مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 252-268

10.22067/gsc.v8i2.7523

سید کریم موسوی؛ سوری سوری؛ زیدعلی زیدعلی؛ آزادبخت آزادبخت؛ غیاثوند غیاثوند


8. پاسخ تاج‌پوشش گیاهی، کلروفیل برگ و عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) به روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 49-60

10.22067/gsc.v8i1.7392

سید کریم موسوی؛ فیضیان فیضیان؛ احمدی احمدی


9. ارزیابی تاثیر علف‌کش‌های مختلف روی دو واریته خارلته (Cirsium arvense L.)

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 175-181

10.22067/gsc.v2i2.1253

اسکندر زند؛ سید کریم موسوی؛ اچ جی بیکی


10. اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.)

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 107-120

10.22067/gsc.v2i1.1168

سید کریم موسوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حمید رحیمیان؛ علی قنبری؛ محمد بنایان اول؛ محمد حسن راشد محصل