دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 52، دی 1397 
تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه

صفحه 743-759

10.22067/gsc.v16i4.62845

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ الهه برومند رضازاده؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی