نویسنده = راشد محصل راشد محصل
تعداد مقالات: 27
1. ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 995-1001

10.22067/gsc.v8i6.8048

ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ اسکندر زند


2. اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 871-877

10.22067/gsc.v8i5.8031

سرابی سرابی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ نظامی نظامی؛ راشد محصل راشد محصل


3. ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 646-657

10.22067/gsc.v8i4.7957

علیرضا باقری؛ راشد محصل راشد محصل؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


4. بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 677-685

10.22067/gsc.v8i4.7960

حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد؛ تکاسی تکاسی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ راشد محصل راشد محصل


5. تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 550-558

10.22067/gsc.v8i3.7774

راشد محصل راشد محصل؛ سراجچی سراجچی؛ افشاری افشاری؛ احیایی احیایی


7. اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 227-234

10.22067/gsc.v6i2.2429

اقبالی اقبالی؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد


8. تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 255-262

10.22067/gsc.v6i2.2432

پورطوسی پورطوسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ ایزدی دربندی ایزدی دربندی


9. تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 295-302

10.22067/gsc.v6i2.2436

خطیب خطیب؛ راشد محصل راشد محصل؛ گنجعلی گنجعلی؛ لاهوتی لاهوتی


10. ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 353-362

10.22067/gsc.v6i2.2442

قرخلو قرخلو؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ زند زند؛ قنبری قنبری؛ دپرادو دپرادو


11. تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در مزرعة ذرت

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 419-432

10.22067/gsc.v6i2.2448

محمدوند محمدوند؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ پورطوسی پورطوسی


12. ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 471-485

10.22067/gsc.v6i2.2453

نوروز زاده نوروز زاده؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی؛ عباس پور عباس پور


13. بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210

10.22067/gsc.v5i2.916

آل ابراهیم آل ابراهیم؛ راشد محصل راشد محصل؛ میقانی میقانی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ پهلوانی پهلوانی


14. تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 239-248

10.22067/gsc.v5i2.925

پورطوسی پورطوسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ پارسا پارسا؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ محمدوند محمدوند


16. اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 29-36

10.22067/gsc.v5i1.893

اصغری‌پور اصغری‌پور؛ راشد محصل راشد محصل


17. اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژن بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.)

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 217-230

10.22067/gsc.v4i2.1263

اصغری پور اصغری پور؛ راشد محصل راشد محصل؛ رفیعی رفیعی


19. اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 253-266

10.22067/gsc.v4i2.1266

جوادی جوادی؛ راشد محصل راشد محصل؛ زمانی زمانی؛ آذری نصرآباد آذری نصرآباد؛ موسوی موسوی


20. ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 301-314

10.22067/gsc.v4i2.1270

کمیلی کمیلی؛ راشد محصل راشد محصل؛ قدسی قدسی؛ زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی


21. روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 357-374

10.22067/gsc.v4i2.1274

مکاریان مکاریان؛ راشد محصل راشد محصل؛ بنایان اول بنایان اول؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


24. بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 233-244

10.22067/gsc.v3i2.1307

جوادی جوادی؛ راشد محصل راشد محصل؛ زمانی زمانی؛ آذری نصرآّباد آذری نصرآّباد؛ موسوی موسوی


25. اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum)

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 15-24

10.22067/gsc.v3i1.1288

پهلوانی پهلوانی؛ آل ابراهیم آل ابراهیم؛ راشد محصل راشد محصل؛ میقانی میقانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی