نویسنده = پرویز رضوانی مقدم
اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 64-72

10.22067/gsc.v11i1.24065

محمد بهزاد امیری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ رضا قربانی؛ جبار فلاحی؛ رضا دیهیم فرد؛ فرنوش فلاح پور


بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه

دوره 10، شماره 4، دی 1391، صفحه 709-725

10.22067/gsc.v10i4.20382

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ افسانه امین غفوری؛ جواد شباهنگ


بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد

دوره 10، شماره 3، مهر 1391، صفحه 468-475

10.22067/gsc.v10i3.17664

مریم جهانی کندری؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم


بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-10

10.22067/gsc.v10i1.14368

رستم یزدانی بیوکی؛ پرویز رضوانی مقدم


(Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 615-622

10.22067/gsc.v9i4.13240

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی


بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 623-630

10.22067/gsc.v9i4.13241

امیرحسین سعیدنژاد؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمیدرضا خزاعی؛ مهدی نصیری محلاتی


واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی

دوره 9، شماره 2، تیر 1390، صفحه 139-150

10.22067/gsc.v9i2.10985

مرتضی گلدانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد کافی


تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 50-59

10.22067/gsc.v9i1.10494

احسان عیشی رضایی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمیدرضا خزاعی؛ علی اصغر محمدآبادی


تأثیر سس Cuscuta sp.)) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 965-974

10.22067/gsc.v8i6.8044

شهرام امیرمرادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد عبدالهیان نوقابی


بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum))

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 738-746

10.22067/gsc.v8i5.8015

رستم یزدانی بیوکی؛ حمیدرضا خزاعی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا آستارایی


تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 622-635

10.22067/gsc.v8i4.7955

علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حسین صادقی؛ مهدی نصیری محلاتی


ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 646-657

10.22067/gsc.v8i4.7957

علیرضا باقری؛ محمدحسن راشد محصل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی


اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 225-243

10.22067/gsc.v8i2.7520

جبار فلاحی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مرضیه نصیری محلاتی


اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 12-19

10.22067/gsc.v8i1.7385

احمد بالندری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمیدرضا خزاعی؛ رضا قربانی؛ علیرضا آستارایی


تاثیر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ‌های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 271-284

10.22067/gsc.v6i2.2434

علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ امیر لکزیان؛ مهدی نصیری محلاتی


اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 303-314

10.22067/gsc.v6i2.2437

پرویز رضوانی مقدم؛ زینت برومند رضازاده؛ علی اصغر محمدآبادی؛ علی شریف