دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 45، فروردین 1396 

مقاله پژوهشی

تأثیر تنش‌های شوری و خشکی بر رشد و جوانه زنی زیره سیاه (Bunium persicum Boiss)

صفحه 1-7

10.22067/gsc.v15i1.20002

حمیدرضا سعیدی گراغانی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ مجتبی سلیمانی ساردو؛ محمدجواد مهدوی


اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)

صفحه 31-45

10.22067/gsc.v15i1.33089

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ فرانک نوربخش؛ علیرضا نه بندانی


تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس

صفحه 74-86

10.22067/gsc.v15i1.39711

الهه تشکری فرد؛ فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ محمد علی بهمنیار


بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.)

صفحه 113-123

10.22067/gsc.v15i1.44444

حامد جوادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد جواد ثقه الاسلامی؛ سید غلامرضا موسوی