دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 47، پاییز 1396 
2. بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15

صفحه 494-510

10.22067/gsc.v15i3.38360

ولی فیضی اصل؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ امیر لکزیان؛ میر احمد موسوی شلمانی


6. تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندم

صفحه 546-558

10.22067/gsc.v15i3.46036

بهزاد ظفری قلعه رودخانی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ بهنام کامکار؛ محمد فیروزفرد


11. فلورسانس کلروفیل به‌عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ‌زدگی در چغندر‎قند (Beta vulgaris)

صفحه 615-626

10.22067/gsc.v15i3.51305

احمد نظامی؛ حمید رضا خزاعی؛ مجید دشتی؛ احسان عیشی رضایی؛ امیر حسین سعید نژاد